Početna Blog Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

Svi članci
10.06.2024.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavaca, NN 55/2024 (10. 5. 2024.) stupa na snagu i ima punu primjenu od 1. listopada 2024. godine. Propisano je točno koliko se treba čuvati određena dokumentacija o radnicima (sporazum o radu, kolektivni ugovori...) i svaki rok vezan je za određeni broj godina nakon odlaska radnika - više nema "trajnog čuvanja".

Upravo trajno čuvanje bio je razlog donošenja novog Pravilnika - naše nadzorno tijelo smatra da je trajno vođenje evidencije o radnicima prekomjerna obrada podataka. Stoga su svi od 1. listopada dužni voditi evidencije i uskladiti sve rokove čuvanja kako je Pravilnikom propisano. Tu će službenici za zaštitu osobnih podataka imati dosta posla jer će morati revidirati dokumentaciju (plus evidencije aktivnosti obrade) i dati uputu koliko će se koji dokumenti čuvati te što napraviti sa starom dokumentacijom. Važno je reći da u novom Pravilniku nigdje nije izravno i jasno propisano što će se trebati učiniti sa starom dokumentacijom od prije 1. listopada pa tu na scenu nastupaju pravnici sa svojim tumačenjima. 

Što propisuje Pravilnik?

Pravilnik propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca, osim ako drugim propisom nije drukčije uređeno​.

Poslodavac je dužan, radi osiguravanja dokaza o točnosti podataka zaštititi, pohraniti i čuvati, u izvorniku ili u preslici, isprave, dokumente te sve ugovore o radu u pisanom obliku ili potvrde o sklopljenom ugovoru o radu s radnikom; sve izmjene i dopune ugovora o radu, na temelju kojih u evidenciju unosi, mijenja ili briše podatke o radnicima. Preporučljivo je, a i obvezno minimalno jednom godišnje provjeravati točnost podataka, a ne se oslanjati na ažurnost zaposlenika.

Koje su to evidencije koje mora imati poslodavac i što im je sadržaj?

  • Evidencija o radnicima zaposlenim kod poslodavaca: ​​
  1. evidencije o radnicima koji kod poslodavca obavljaju poslove na temelju ugovora o radu (poslodavac je dužan voditi i evidenciju o radnicima koje mu je, u smislu Zakona o radu, privremeno ustupilo s njim povezano društvo te o radnicima koje mu je kao korisniku ustupila agencija za privremeno zapošljavanje)​
  2. evidencije o fizičkim osobama koje za poslodavca obavljaju poslove na temelju drugih ugovora ili posebnih propisa​
  3. evidencije o radnom vremenu radnika (poslodavac je dužan voditi evidencije i o radnicima koje mu je, u smislu Zakona o radu, privremeno ustupilo s njim povezano društvo te o radnicima koje mu je kao korisniku ustupila agencija za privremeno zapošljavanje, ako je tako dogovoreno između agencije i korisnika.​

Vode se pisano, u papirnatom ili u elektroničkom obliku.

U evidenciji o radnicima za svakog radnika obvezno je voditi sljedeće podatke:

1. ime i prezime​​

2. osobni identifikacijski broj​

3. spol​

4. dan, mjesec i godina rođenja​

5. državljanstvo​

6. prebivalište, odnosno boravište​

7. dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada, ako ih je radnik državljanin treće zemlje obvezan imati

8. stručno obrazovanje te posebni ispiti i tečajevi koji su uvjet za obavljanje posla, uvjerenja, licence, certifikati i sl.

9. datum početka rada​

10. naziv radnog mjesta, odnosno narav ili vrsta rada na koje se radnik zapošljava

11. vrsta sklopljenog ugovora o radu​

12. datum i razlog prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka rada za ustupljene radnike

13. datum podnošenja prijave (početka, promjene, prestanka) na obvezna osiguranja radnika kao osiguranika po osnovi radnog odnosa, uključujući i dobrovoljno mirovinsko osiguranje, ako poslodavac sudjeluje u plaćanju istog, te obveznog zdravstvenog osiguranja tijekom rada u inozemstvu.

Poslodavac je dužan za svakog radnika voditi i druge podatke o kojima ovisi ostvarivanje pojedinih prava i obveza iz radnog odnosa odnosno u vezi s radnim odnosom propisanih Zakonom o radu te drugim posebnim propisima, a osobito u području mirovinskog osiguranja, obveznog zdravstvenog osiguranja, poreza i doprinosa, rodiljnih i roditeljskih prava, socijalne skrbi, vršenja dužnosti državljana u obrani i kandidaturi za vrijeme predizbornih promidžbi.

Sve što izvan gore navedenog scopea podataka ne možete podvesti pod ovaj pravni osnov obrade podataka - morate naći drugi pravni osnov i savjetovati se sa službenikom za zaštitu osobnih podataka.

Pristup podacima iz evidencije o radnicima

Radnik ima pravo uvida u svoje podatke iz evidencije o radnicima, ali i kopije svojih podataka. Ne smijete zaboraviti na prava ispitanika te se uvijek pridržavajte internih akata vezanih uz njihova ostvarenja i postupak koji tome prethodi.

Poslodavac je dužan evidentirati podatke o datumu i svrsi preuzimanja pisanog dokumenta u papirnatom ili elektroničkom obliku te ovlaštenoj osobi odnosno tijelu dati navedeno kad isti dokument preuzimaju/ traže za preuzimanje.​

Kada radnik zatraži pravo na pristup, dužnost je poslodavca da mu ustupi svu kopiju dokumentacije uključivo da mu kaže u kojim sustavima se nalaze njegovi podaci.

Pravo na pristup je jako široko i opsežno te bi se trebao iskopirati cijeli dosje zaposlenika i dati npr. screenshot gdje u sustavu (intranet, imenik..) se nalaze njegovi osobni podaci. Također, ako se radnik snima, moraju mu dati snimke razgovora.

Svaku promjenu podataka radnik je dužan prijaviti poslodavcu odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene. Međutim, nemojte se uzdati u ažurnost radnika jer je i obveza poslodavca da brine o točnosti podataka. Možete propisati internim aktima posljedice koje će zaposlenika sustići ako ne javi na vrijeme da je došlo do promjene i o tome ga morate i obavijestiti (naveden se preporučuje i od nadzornih tijela).

​Trajanje razdoblja za koje je propisana dužnost vođenja podataka o radniku​

Dužnost vođenja podataka o radniku u evidenciji o radnicima započinje danom početka rada, te prestaje danom prestanka radnog odnosa određenog radnika.​

Rokovi i način čuvanja podataka o radnicima pohranjenih na ispravama, dokumentima i aktima​

Isprave, dokumenti i akti s podacima o radniku vezano za radni odnos ili za ostvarivanje pojedinih prava iz radnog odnosa odnosno u vezi s radnim odnosom, te pisani pregled podataka iz članka 4. ovoga Pravilnika, čuvaju se najmanje u sljedećim rokovima:​

1. pisani pregled podataka o radniku, do isteka godine u kojoj je prestao radni odnos

2. ugovor o radu u pisanom obliku ili potvrda o sklopljenom ugovoru o radu, sve izmjene i dopune ugovora o radu, šest godina računajući od isteka godine u kojoj je prestao radni odnos, odnosno do pravomoćnog okončanja spora​

3. sporazumi između poslodavca i radnika, suglasnosti i pisane izjave radnika, odluke o otkazu, šest godina računajući od isteka godine u kojoj je prestao radni odnos, odnosno do pravomoćnog okončanja spora​

4. tiskanice prijave (početka, promjene, prestanka) obveznog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, šest godina računajući od isteka godine u kojoj je prestao radni odnos, odnosno do pravomoćnog okončanja spora, ​

5. javne i privatne isprave kojima se osiguravaju dokazi o točnosti podataka o stručnom obrazovanju, osposobljavanju, usavršavanju te drugih podataka o kojima ovisi ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa, šest godina računajući od isteka godine u kojoj je prestao radni odnos​

6. u rokovima propisanim posebnim propisima (javne i privatne isprave, rješenja, potvrde, obračuni i sl. vezano za obveze obračunavanja i isplate plaće te uplate poreza i doprinosa​)

7. rješenja, privatne isprave, potvrde, zapisnici i sl. vezano za sigurnost i zaštitu na radu, ozljede na radu i profesionalne bolesti, u rokovima propisanim posebnim propisima

8. rješenja, privatne isprave, potvrde i sl. vezano za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja uključujući i prava po osnovi staža osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem, 40 godina računajući od isteka godine u kojoj je prestao radni odnos

9. rješenja, privatne isprave, potvrde, zapisnici i sl. vezano za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, šest godina računajući od isteka godine u kojoj je dokumentacija nastala, odnosno do pravomoćnog okončanja spora​

10. javne i privatne isprave, rješenja, potvrde i sl. vezano za ostvarivanje prava na pružanje osobne skrbi ili nekog drugog prava iz općeg propisa o radu te za ostvarivanje rodiljnih i roditeljskih prava, šest godina računajući od isteka godine u kojoj je dokumentacija nastala, odnosno do pravomoćnog okončanja spora

11. zahtjevi radnika za zaštitom prava iz radnog odnosa, s odlukama, aktima i pismenima poslodavca donesenim u postupku povodom takvih zahtjeva, šest godina računajući od isteka godine u kojoj je dokumentacija nastala, odnosno do pravomoćnog okončanja spora​

12. kolektivni ugovor na koji se upućuje ugovorom o radu radnika zaposlenih kod toga poslodavca i kojim su na odgovarajući način uređena pojedina pitanja umjesto obveznih podataka u ugovoru o radu, a vezana su za ostvarivanje prava iz radnog odnosa odnosno u vezi s radnim odnosom, šest godina računajući od isteka ugovorenog vremena trajanja kolektivnog ugovora ili od isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u tom kolektivnom ugovoru, odnosno do pravomoćnog okončanja spora

13. pravilnike o radu kojima se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva te zaštitu od diskriminacije te druga važna pitanja, na koje se upućuje ugovorom o radu radnika zaposlenih kod toga poslodavca i kojim su na odgovarajući način uređena pojedina pitanja umjesto obveznih podataka u ugovoru o radu, a vezana su za ostvarivanje prava iz radnog odnosa odnosno u vezi s radnim odnosom, šest godina računajući od isteka godine u kojoj je pravilnik o radu prestao važiti, odnosno do pravomoćnog okončanja spora​

14. druge isprave, dokumenti i akti vezani za ostvarivanje prava iz radnog odnosa odnosno u vezi s radnim odnosom, šest godina računajući od isteka godine u kojoj je dokumentacija nastala

Rokovi i način čuvanja podataka o radnicima pohranjenih na ispravama, dokumentima i aktima​

Isprave, dokumenti i akti s podacima o radniku kojega je poslodavcu u smislu Zakona o radu privremeno ustupilo s njim povezano društvo i o radniku kojega je poslodavcu kao korisniku ustupila agencija za privremeno zapošljavanje čuvaju se najmanje u sljedećim rokovima:​

1. sporazum o ustupanju između poslodavca i povezanog poslodavca te pisana suglasnost radnika, šest godina računajući od isteka godine u kojoj je prestao rad privremeno ustupljenog radnika, odnosno do pravomoćnog okončanja spora​

2. ugovor o ustupanju između agencije i korisnika i uputnica kojom agencija za privremeno zapošljavanje upućuje radnika korisniku, šest godina računajući od isteka godine u kojoj je prestao rad ustupljenog radnika, odnosno do pravomoćnog okončanja spora

3. uvjerenja o stručnoj osposobljenosti u skladu s obvezama na temelju propisa o zaštiti na radu, šest godina računajući od isteka godine u kojoj je prestao rad ustupljenog radnika, odnosno do pravomoćnog okončanja spora​

4. druge isprave, dokumenti i akti vezani za ostvarivanje prava iz radnog odnosa odnosno u vezi s radnim odnosom te prava po osnovi ustupanja, šest godina računajući od isteka godine u kojoj je prestao rad ustupljenog radnika.

Navedeni rokovi čuvanja (osim za: 6. javne i privatne isprave, rješenja, potvrde, obračuni i sl. vezano za obveze obračunavanja i isplate plaće te uplate poreza i doprinosa, u rokovima propisanim posebnim propisima te 7. rješenja, privatne isprave, potvrde, zapisnici i sl. vezano za sigurnost i zaštitu na radu, ozljede na radu i profesionalne bolesti, u rokovima propisanim posebnim propisima) ne primjenjuju se na isprave, dokumente i akte te drugu dokumentaciju s podacima o radnicima, odnosno dokumentarno gradivo u području rada i radnih odnosa za koje su rokovi čuvanja određeni zakonom kojim se uređuje zaštita i obrada javnog dokumentarnog i arhivskoga gradiva ili drugim propisom.

Evidencija o fizičkim osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove na temelju drugih ugovora ili posebnih propisa

1. osobama koje se kod poslodavca nalaze na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa​

2. studentima koji kod poslodavca rade posredstvom ovlaštenih posrednika u skladu s posebnim propisom​

3. redovitim učenicima koji kod poslodavca obavljaju povremeni rad posredstvom ovlaštenih srednjoškolskih ustanova u skladu s posebnim propisom​

4. redovitim učenicima ustanova za strukovno obrazovanje koji kod poslodavca kao polaznici provode učenje temeljeno na radu​

5. djeci i maloljetnicima koji uz naplatu sudjeluju u aktivnostima u skladu sa Zakonom o radu, ako je poslodavac organizator tih aktivnosti​

6. osobama koje kod poslodavca u skladu s propisima u području socijalne skrbi i propisima o izvršavanju kazneno pravnih i prekršajno pravnih sankcija obavljaju rad za opće dobro.​

Evidencija o fizičkim osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove na temelju drugih ugovora ili posebnih propisa sadržava:​

1. ime i prezime​

2. osobni identifikacijski broj​

3. spol​

4. dan, mjesec i godina rođenja​

5. državljanstvo​

6. prebivalište, odnosno boravište​

7. naziv ugovora ili akta na temelju kojeg osoba iz stavka 1. ovoga članka radi kod poslodavca, te dokaz o udovoljavanju propisanim uvjetima za obavljanje tih poslova​

8. mjesto rada​

9. datum početka rada​

10. datum prestanka rada​

11. datum podnošenja prijave (početka, promjene, prestanka) na obvezna osiguranja fizičke osobe, ako je obveza osiguranja po toj osnovi propisana posebnim propisima

Isprave, dokumenti i akti te druga dokumentacija s podacima o fizičkim osobama pohranjuju se i zaštićuju, u izvorniku ili preslici, te se čuvaju najmanje šest godina računajući od isteka godine u kojoj je prestao rad tih osoba.

Evidencija o radnom vremenu radnika – sadržaj​

1. ime i prezime radnika​

2. datum u mjesecu​

3. početak rada​

*samo ako je obveza vođenja tih podataka ugovorena kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, ugovorom o radu ili je uređena pravilnikom o radu

4. završetak rada​

*samo ako je obveza vođenja tih podataka ugovorena kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, ugovorom o radu ili je uređena pravilnikom o radu

5. vrijeme i sati zastoja, prekida rada i sl. do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran​

6. ukupno dnevno radno vrijeme​

7. sati terenskog rada​

8. sati pripravnosti​

9. vrijeme nenazočnosti na radu:​

a) sati korištenja odmora (dnevnog, tjednog i godišnjeg)​

b) neradni dani i blagdani utvrđeni zakonom​

c) sati spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad​

d) sati plaćenog dopusta i odsutnosti s rada​

e) sati očinskog dopusta i dopusta drugog posvojitelja​

f) sati neplaćenog dopusta za pružanje osobne skrbi​

g) sati neplaćenog dopusta kandidata za Predsjednika Republike Hrvatske, zastupnika u Hrvatski sabor, člana županijske skupštine, gradskog ili općinskog vijeća, župana, gradonačelnika ili načelnika općine i njihove zamjenike​

h) sati nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena po zahtjevu radnika​

i) sati nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena u kojima radnik svojom krivnjom ne obavlja ugovorene poslove​

j) sati nenazočnosti zbog vojne obveze ili služenja u ugovornoj pričuvi​

k) sati provedeni u štrajku​

l) sati isključenja s rada (lockout)

Poslodavac je dužan voditi i posebne podatke o radnom vremenu od kojih ovisi ostvarenje pojedinih prava iz radnog odnosa odnosno u vezi s radnim odnosom (sati rada noću, prekovremeni rad, smjenski rad, dvokratni rad, rad u dane blagdana ili neradnih dana utvrđenih zakonom i sl.).​

Za radnike kojima je radno vrijeme raspoređeno u jednakom trajanju i jednakom rasporedu po danima, tjednima i mjesecima, poslodavac nije dužan u evidenciji radnog vremena evidentirati podatak o satima korištenja dnevnog i tjednog odmora.​

Evidenciju je poslodavac obvezan voditi i za radnike koje mu je, u smislu Zakona o radu, privremeno ustupilo s njim povezano društvo i za radnika koje je poslodavcu kao korisniku ustupila agencija za privremeno zapošljavanje, ako je ugovorom o ustupanju radnika preuzeo tu obvezu.​

Na sveučilištima, veleučilištima i znanstvenim institutima, za zaposlene nastavnike, suradnike, znanstvenike i umjetnike te zaposlene koji sudjeluju u neposrednom odgojno obrazovnom radu, podaci o radnom vremenu prilagođeni su naravi njihovog rada i na poseban način se evidentiraju samo normirani oblici rada.

Uz sve, Poslodavac je dužan točno voditi evidenciju o radnom vremenu radnika, na način propisan Pravilnikom, uz mogućnost korištenja odgovarajućih kratica čije je značenje prethodno, u pisanom dokumentu, nedvojbeno i jasno objašnjeno.; te je dužan zaštititi i pohraniti podatke o radniku iz evidencije o radnom vremenu te evidenciju čuvati najmanje šest godina računajući od isteka godine u kojoj je dokumentacija nastala, odnosno do pravomoćnog okončanja spora, ako poslodavac ima saznanja da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarenja prava iz radnog odnosa odnosno u vezi s radnim odnosom.​

Ovu temu smo obradili i na našoj edukaciji "GDPR u ljudskim resursima" čiju snimku možete zatražiti ovdje! Ako mislite da snimka nije nešto što vas zanima kalendirajte si reviziju jer će rok primjene brzo doći.

Imate pitanja? Kontaktirajte nas!
Odgovaramo u najbržem mogućem roku.

Newsletter
Prijavi se i ostvari eksluzivan pristup novostima iz svijeta GDPR-a.
Zatvori